Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO „GROWTENT”

 

§ 1. Postanowienia ogólne. Definicje.

 1. Serwis internetowy pod nazwą „GROWTENT”, zlokalizowany pod adresem elektronicznym http://www.growtent.pl/, prowadzony i udostępniany jest przez Administratora: Adam Urbański zamieszkały w Warszawie, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „QuickClick Spółka Cywilna”; adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Stanisława Żółkiewskiego 35B, 04-305 Warszawa; wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; numer NIP: 113-289-37-80 ; numer REGON: 362209283.

 2. W ramach Serwisu, na warunkach określonych Regulaminem, Administrator świadczy drogą elektroniczną następujące usługi Użytkownikom:

  1. nieodpłatną usługę dostępu do treści (w tym utworów) słownych, plastycznych, fotograficznych oraz audiowizualnych przygotowanych przez Administratora, utrwalonych techniką cyfrową i wyświetlanych (odtwarzanych) w ramach stron internetowych stanowiących część Serwisu, a także dostępu do (i korzystania z) mechanizmów informatycznych przygotowanych przez Administratora, w tym umieszczonych w ramach stron internetowych stanowiących część Serwisu interaktywnych elementów graficznego interfejsu użytkownika,

  2. nieodpłatną usługę założenia i korzystania z Konta w ramach Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z Konta polegające na złożeniu za jego pomocą Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty po stronie Użytkownika, zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami Regulaminu w tym zakresie,

  3. usługę składania Zamówień, a w rezultacie zawieranie umów sprzedaży Produktów pomiędzy Użytkownikami posiadającymi Konta jako kupującymi, a Administratorem jako sprzedawcą, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty po stronie Użytkownika, zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami Regulaminu w tym zakresie.

 3. Poniżej wymienionym terminom, użytym w treści Regulaminu, nadaje się następujące znaczenia:

  1. Administrator” – Adam Urbański zamieszkały w Warszawie, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „QuickClick Spółka Cywilna”; adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Stanisława Żółkiewskiego 35B, 04-305 Warszawa; wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; numer NIP: 113-289-37-80; numer REGON: 362209283,

  2. Konto” – wyodrębniony zbiór danych udostępnionych przez Użytkownika i utrwalonych techniką cyfrową w ramach systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Administrator; Konto zapewnia dostęp do mechanizmów informatycznych pozwalających na zawieranie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umów sprzedaży Produktów pomiędzy Użytkownikiem jako kupującym, a Administratorem jako sprzedawcą, oraz dostęp do mechanizmów informatycznych umożliwiających zarządzanie danymi Użytkownika,

  3. Produkt” – rzecz prezentowana przez Administratora za pośrednictwem Serwisu w formie fotografii utrwalonej techniką cyfrową, obrazującej rzecz, wraz z podaniem informacji na temat tej rzeczy, w tym ceny jednostkowej brutto rzeczy,

  4. Regulamin” – niniejszy wzorzec umowy pod nazwą „REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO »GROWTENT«”, udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem elektronicznym http://www.growtent.pl/regulamin.html, stanowiącej część Serwisu, w sposób umożliwiający Użytkownikom pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tego wzorca; Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  5. Serwis” – serwis internetowy pod nazwą „GROWTENT” zlokalizowany pod adresem elektronicznym http://www.growtent.pl/, prowadzony i udostępniany przez Administratora w ramach systemu teleinformatycznego, którym Administrator się posługuje,

  6. Użytkownik” – osoba fizyczna korzystająca z usług, o których mowa w § 1 ust. 2, w tym osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

  7. Zamówienie” – oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej przez Użytkownika, obejmujące swoją treścią złożenie oferty zakupu Produktu od Administratora w określonej przez Użytkownika ilości tego Produktu, po cenie jednostkowej brutto wskazanej w informacjach dotyczących Produktu na stronach internetowych Serwisu, na wybranych przez Użytkownika (w zakresie dostępnych funkcjonalności Serwisu) warunkach płatności za Produkt i warunkach dostarczenia Produktu.

 

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu.

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi określonej w § 1 ust. 2 lit. a na podstawie Regulaminu dochodzi w momencie rozpoczęcia wyświetlania przez Użytkownika za pomocą systemu teleinformatycznego (urządzenia końcowego), którym się ten Użytkownik posługuje, strony internetowej stanowiącej część Serwisu. Do rozwiązania umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dochodzi z chwilą zaprzestania wyświetlania przez Użytkownika wszystkich stron internetowych stanowiących część Serwisu za pomocą systemu teleinformatycznego (urządzenia końcowego), którym się ten Użytkownik posługuje. Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia, w każdej chwili i w sposób wolny od opłat, korzystania z usługi określonej w § 1 ust. 2 lit. a, poprzez podjęcie czynności opisanej w zdaniu poprzedzającym.

 2. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6.

 3. Administrator informuje o wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym (urządzeniem końcowym), którym posługuje się Użytkownik: urządzenie zapewniające dostęp do sieci Internet, oraz współpracujące z tym urządzeniem oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie stron WWW (przeglądarka internetowa). Założenie przez Użytkownika Konta jest dodatkowo uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 5. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

 6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a. Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@growtent.pl, lub listem na adres: ul. Stanisława Żółkiewskiego 35B, 04-305 Warszawa. Administrator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni. Odpowiedź Administratora na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

§ 3. Konto.

 1. Posiadaczem Konta może być wyłącznie Użytkownik, który ma zdolność do czynności prawnych. Osoba z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych (małoletni, który ukończył lat trzynaście, osoba ubezwłasnowolniona częściowo) może być posiadaczem Konta tylko za uprzednio wyrażoną zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub kuratora.

 2. Proces założenia Konta rozpoczyna się przez skorzystanie z linku (hiperłącza) oznaczonego jako „Rejestracja” odsyłającego do zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu formularza składającego się z interaktywnych elementów graficznego interfejsu użytkownika, w tym pól edycyjnych umożliwiających wpisywanie tekstu. Użytkownik wypełnia formularz stosownie do postanowień § 3 ust. 3 lub § 3 ust. 4. Założenie Konta następuje zgodnie z § 3 ust. 5.

 3. W przypadku, gdy Użytkownik zakłada Konto, za pośrednictwem którego zamierza zawierać z Administratorem umowy sprzedaży Produktów niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika (jako konsument), wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu przez Użytkownika, oraz podanie następujących danych w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 2:

  1. imię,

  2. nazwisko,

  3. adres zamieszkania, w tym: ulica i numer porządkowy (uwzględniając także ewentualnie numer lokalu mieszkalnego), kod pocztowy, miejscowość,

  4. adres poczty elektronicznej,

  5. login (unikalny ciąg znaków przypisany do Konta Użytkownika, służący uwierzytelnieniu Użytkownika w ramach Serwisu i uzyskania dostępu do dodatkowych mechanizmów informatycznych umożliwiających m. in. składanie Zamówień),

  6. hasło (unikalny ciąg znaków przypisany do Konta Użytkownika, służący wraz z loginem uwierzytelnieniu Użytkownika w ramach Serwisu i uzyskania dostępu do dodatkowych mechanizmów informatycznych umożliwiających m. in. składanie Zamówień).

 4. W przypadku, gdy Użytkownik zakłada Konto, za pośrednictwem którego zamierza zawierać z Administratorem umowy sprzedaży Produktów związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika (względnie działalnością gospodarczą lub zawodową podmiotu, który Użytkownik reprezentuje), wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu przez Użytkownika, oraz podanie następujących danych w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 2:

  1. firma,

  2. numer NIP,

  3. adres wykonywania działalności gospodarczej, w tym: ulica i numer porządkowy (uwzględniając także ewentualnie numer lokalu użytkowego), kod pocztowy, miejscowość,

  4. adres poczty elektronicznej,

  5. login (unikalny ciąg znaków przypisany do Konta Użytkownika, służący uwierzytelnieniu Użytkownika w ramach Serwisu i uzyskania dostępu do dodatkowych mechanizmów informatycznych umożliwiających m. in. składanie Zamówień),

  6. hasło (unikalny ciąg znaków przypisany do Konta Użytkownika, służący wraz z loginem uwierzytelnieniu Użytkownika w ramach Serwisu i uzyskania dostępu do dodatkowych mechanizmów informatycznych umożliwiających m. in. składanie Zamówień).

 5. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi określonej w § 1 ust. 2 lit. b (założenie i korzystanie z Konta) na podstawie Regulaminu dochodzi w momencie zakończenia transmisji danych wywołanej skorzystaniem przez Użytkownika z linku (hiperłącza) oznaczonego jako „Rejestruj konto” na stronie internetowej Serwisu zawierającej formularz, o którym mowa w § 3 ust. 2. Umowa o świadczenie usługi, wskazana w zdaniu poprzedzającym, zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony. Założenie Konta potwierdzane jest wiadomością poczty elektronicznej, wysyłaną przez Administratora na adres podany przez Użytkownika w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 2.

 6. Po założeniu Konta, każdorazowo dostęp do niego następuje przez skorzystanie z linku (hiperłącza) oznaczonego jako „Logowanie”. Rezygnacja z dostępu do Konta następuje każdorazowo przez skorzystanie z linku (hiperłącza) oznaczonego jako „Wyloguj się”.

 7. Dodatkowe mechanizmy informatyczne dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu się na Konto, to:

  1. składanie Zamówień, sprawdzanie statusu Zamówień, przeglądanie historii Zamówień,

  2. zarządzanie niektórymi danymi uprzednio wpisanymi przez Użytkownika na formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 2,

  3. oznaczanie Produktów jako „ulubione”, „obserwowane”.

 8. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia, w każdej chwili i w sposób wolny od opłat, korzystania z usługi określonej w § 1 ust. 2 lit. b (założenie i korzystanie z Konta), poprzez wysłanie w tym przedmiocie wiadomości poczty elektronicznej na adres: sklep@growtent.pl. Jest to równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi określonej w § 1 ust. 2 lit. b (założenie i korzystanie z Konta) ze skutkiem natychmiastowym.

 9. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. b (założenie i korzystanie z Konta). Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@growtent.pl, lub listem na adres: ul. Stanisława Żółkiewskiego 35B, 04-305 Warszawa. Administrator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni. Odpowiedź Administratora na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

§ 4. Zamówienia.

 1. Po zalogowaniu na Konto, Użytkownik uzyskuje dostęp do mechanizmów informatycznych umożliwiających składanie Zamówień.

 2. W ramach danego Zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru Produktów w Serwisie, które zamierza nabyć od Administratora, co następuje przez skorzystanie z interaktywnych elementów graficznego interfejsu użytkownika na stronach internetowych Serwisu.

 3. Po zakończeniu czynności określonych w § 4 ust. 2, Użytkownik może skorzystać z linku (hiperłącza) oznaczonego jako „Koszyk”. W rezultacie wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia wraz z komunikatem informującym, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty po stronie Użytkownika. Podsumowanie Zamówienia zawiera następujące informacje (elementy):

  1. wybrane przez Użytkownika w ramach Zamówienia Produktów,

  2. jednostkowa cena brutto Produktów oraz łączna cena brutto Produktów objętych Zamówieniem, koszt dostarczenia Produktów, oraz wyczerpujące wyszczególnienie dodatkowych kosztów, jeśli takie występują,

  3. wybrana metoda płatności,

  4. wybrany sposobu dostawy,

  5. czas dostarczenia Produktów objętych Zamówieniem,

  6. ewentualnie inne informacje, jeżeli są istotne dla realizacji Zamówienia.

 4. Użytkownik może dokonywać modyfikacji Zamówienia, jeżeli poszczególne elementy podsumowania, o którym mowa w § 4 ust. 3, nie odpowiadają jego preferencjom. Korzystając z interaktywnych elementów graficznego interfejsu użytkownika Serwisu, Użytkownik może usunąć uprzednio wybrane Produkty, wybrać inne Produkty, zmienić ilość Produktów, zmienić uprzednio wybraną metodę płatności, zmienić uprzednio wybrany sposób dostawy.

 5. W przypadku, gdy Użytkownik w całości akceptuje podsumowanie złożonego Zamówienia, określone w § 4 ust. 3, oraz zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, może skorzystać z linku (hiperłącza) oznaczonego jako „Zamawiam”, co jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia Administratorowi.

 6. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość poczty elektronicznej od Administratora, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Umowa zostaje zawarta między Użytkownikiem, jako kupującym, a Administratorem jako sprzedawcą, na warunkach określonych Regulaminem. Przedmiotem sprzedaży są wybrane Produkty. Cena, jaką zobowiązany jest zapłacić Użytkownik za Produkty, obejmuje łączną cenę brutto Produktów objętych Zamówieniem i koszt dostarczenia. Jeżeli Użytkownika obciążają inne jeszcze koszty, o których mowa w § 4 ust. 3 lit. b, Użytkownik zostanie o nich poinformowany przed złożeniem Zamówienia oraz w wiadomości poczty elektronicznej, w której Administrator ostatecznie potwierdza wszystkie istotne elementy Zamówienia.

 7. Użytkownik oświadcza, że każdy Produkt objęty Zamówieniem, wykorzystywał będzie wyłącznie do celów zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 8. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu (Produktów) określonej w § 4 ust. 6 w terminie 14 (słownie: czternaście) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie Produktu (Produktów) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie Produktu (Produktów). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem elektronicznym http://www.growtent.pl/odstapienie_wzor.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 4 ust. 8, Administrator zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (Produktów) – z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora – niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Administrator dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu (Produktów) lub do czasu dostarczenia Administratorowi dowodu jego (ich) odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 4 ust. 8, Użytkownik powinien odesłać lub przekazać Administratorowi Produkt (Produkty) – wskazując jako adresata: „QuickClick Spółka Cywilna”, ul. Stanisława Żółkiewskiego 35B, 04-305 Warszawa – niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Administratora o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle Produkt (Produkty) przed upływem terminu 14 (słownie: czternaście) dni.

 11. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 4 ust. 8, Użytkownik jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (Produktów), to jest koszty odesłania lub dostarczenia Produktu (Produktów) do Administratora.

 12. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 4 ust. 8, Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu (Produktów) wynikające z korzystania z niego (nich) w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (Produktów).

 13. Postanowienia § 4 ust. 8-12 znajdują zastosowanie wyłącznie do Użytkowników będących konsumentami.

 14. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. c (składanie Zamówień). Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@growtent.pl, lub listem na adres: ul. Stanisława Żółkiewskiego 35B, 04-305 Warszawa. Administrator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni. Odpowiedź Administratora na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

§ 5. Dane osobowe.

 1. W przypadku korzystania z usług określonych w § 1 ust. 2, Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do założenia i korzystania z Konta, oraz do składania Zamówień.

 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu wykonania usług określonych w § 1 ust. 2 oraz tylko w zakresie niezbędnym do ich wykonania.

 3. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, oraz tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innym celu niż wskazany w § 5 ust. 2-3, odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej na to zgody Użytkownika i tylko w zakresie tą zgodą objętym.

 5. Administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) jest Adam Urbański zamieszkały w Warszawie, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „QuickClick Sółka Cywilna”, adres: ul. Stanisława Żółkiewskiego 35B, 04-305 Warszawa.

 6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania ich usunięcia. W tym celu Użytkownik może zwrócić się do Administratora na adres poczty elektronicznej: sklep@growtent.pl, lub listownie na adres: ul. Stanisława Żółkiewskiego 35B, 04-305 Warszawa. Użytkownik ma również dostęp do treści swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich poprawiania (w granicach dostępnej w tym zakresie funkcjonalności) logując się na swoje Konto.

 

§ 6. Polityka prywatności.

 1. Administrator informuje, że w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług określonych w § 1 ust. 2, w systemie teleinformatycznym (urządzeniu końcowym) Użytkownika zapisywane i przechowywane są przez Serwis informacje, które przesyłane (udostępniane) są do Serwisu zwrotnie. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stanowią tzw. „cookie” – małe zbiory danych informatycznych, pozwalające Serwisowi na rejestrowanie i odczyt przebiegu czynności oraz ostatniego stanu czynności: przeglądania przez Użytkownika stron internetowych w ramach Serwisu, konfigurację wyświetlania stron internetowych w ramach Serwisu, korzystania przez Użytkownika z mechanizmów informatycznych określonych w § 1 ust. 2, w tym mechanizmu uwierzytelniania (logowania). Takie rejestrowanie i odczyt mają na celu umożliwienie wyświetlania stron internetowych Serwisu oraz funkcjonowanie mechanizmów informatycznych Serwisu w sposób dostosowany do potrzeb i preferencji Użytkownika, a także utrzymanie w ramach Serwisu sesji Użytkownika po uwierzytelnieniu (zalogowaniu).

 2. Zapis i przechowywanie w systemie teleinformatycznym (urządzeniu końcowym) Użytkownika oraz udostępnianie Serwisowi informacji, o których mowa w § 6 ust. 1, może być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych mechanizmów informatycznych w ramach Serwisu, w tym korzystania z Konta i składania Zamówień.

 3. Informacje, o których mowa w § 6 ust. 1 nie zawierają danych osobowych Użytkownika oraz nie pozwalają na identyfikację osoby Użytkownika.

 4. Administrator informuje, że istnieje możliwość określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji wskazanych w § 6 ust. 1 za pomocą funkcji i ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego systemie teleinformatycznym (urządzeniu końcowym), przykładowo: włączanie i wyłączanie obsługi „cookie”, usuwanie „cookie”, blokowanie „cookie”. W kwestii szczegółowych funkcji wykorzystywanego przez Użytkownika oprogramowania (przeglądarki internetowej) w tym zakresie, Użytkownik powinien zapoznać się z dokumentacją dołączoną do tego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 5. Korzystanie z usługi określonej w § 1 ust. 2 oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na zapis i przechowywanie w systemie teleinformatycznym (urządzeniu końcowym) Użytkownika oraz udostępnianie Serwisowi informacji, o których mowa w § 6 ust. 1, co zostaje potwierdzone wyświetlanym w ramach Serwisu komunikatem, widocznym dla Użytkownika, wraz z następującymi linkami (hiperłączami):

  1. linkiem (hiperłączem) oznaczonym jako „Akceptuję”, dla potrzeb potwierdzenia oświadczenia woli Użytkownika o wyrażeniu zgody na zapis i przechowywanie w systemie teleinformatycznym (urządzeniu końcowym) Użytkownika oraz udostępnianie Serwisowi informacji, o których mowa w § 6 ust. 1,

  2. linkiem (hiperłączem) odsyłającym do Regulaminu.

 6. Użytkownik może wycofać zgodę, o której mowa w § 6 ust. 5, w każdym czasie, w sposób wolny od opłat, poprzez użycie funkcji lub zmianę ustawień wykorzystywanego przez Użytkownika oprogramowania (przeglądarki internetowej) zgodnie z informacją zawartą w § 6 ust. 4, przykładowo: funkcja blokowania „cookie”.

 

§ 7. Informacje handlowe. Marketing.

 1. Wypełniając formularz, o którym mowa w § 3 ust. 2, lub korzystając z interaktywnych elementów graficznego interfejsu użytkownika na stronach internetowych Serwisu, Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na:

  1. otrzymywanie od Administratora informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej,

  2. otrzymywanie od Administratora informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – krótkich wiadomości tekstowych (SMS),

  3. używanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,

 2. Każde oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody, wskazane w § 7 ust. 1, Użytkownik może odwołać w każdym czasie, w sposób wolny od opłat, przesyłając w tym celu wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@growtent.pl.

 

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem elektronicznym http://www.growtent.pl/regulamin.html, stanowiącej część Serwisu.

 3. Regulamin może być zmieniany przez Administratora w przypadku konieczności dostosowania jego postanowień do wchodzących w życie przepisów prawa, oraz w przypadku wprowadzania usprawnień w funkcjonowaniu Serwisu. Regulamin w brzmieniu uwzględniającym dokonaną zmianę obowiązuje z upływem 7 (słownie: siedem) dni od dnia opublikowania go na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem elektronicznym http://www.growtent.pl/regulamin.html, stanowiącej część Serwisu.

 4. Niezwłocznie po opublikowaniu Regulaminu w brzmieniu uwzględniającym dokonaną zmianę, Administrator informuje o tym fakcie poprzez:

  1. zamieszczenie komunikatu na stronach internetowych Serwisu,

  2. wysłanie wiadomości poczty elektronicznej do Użytkowników, którzy założyli Konta w Serwisie.

 5. Zamówienia złożone przed dniem, od którego zaczyna obowiązywanie Regulamin uwzględniający dokonaną zmianę, o której mowa w § 8 ust. 3-4, realizowane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w chwili złożenia takich Zamówień, chyba że wchodzące w życie przepisy prawa będą przewidywać inny skutek, w szczególności ich zastosowanie do już nawiązanych stosunków prawnych.

 

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel